Sứ mạng
Trường đại học Nha Trang có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có tŕnh độ đại học và sau đại học thuộc đa lĩnh vực; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ chuyên môn cho nền kinh tế quốc dân, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản.

Tầm nh́n
Trường đại học Nha Trang không ngừng phát triển các nguồn lực để đưa Nhà trường trở thành trường đại học đa ngành, với chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc gia và tiếp cận đến tŕnh độ của khu vực.

Lịch sử phát triển
Tiền thân của Trường đại học Nha Trang là khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông Lâm Hà Nội (nay là Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội). Ngày 16/08/1966, theo Quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản tách thành Trường Thủy sản. Năm 1977, Trường chuyển địa điểm từ Hải Pḥng vào Nha Trang và lấy tên là Trường Đại học Hải sản; Từ năm 1980 đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006, theo Quyết định số 172/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Truờng đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang.

Qua 47 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường đă đi vào thế ổn định và đang từng bước trở thành một trường đại học đa ngành, đa cấp học với các chuyên ngành thủy sản truyền thống là mũi nhọn và thế mạnh. Trước năm 1990, Trường chỉ có 5 chuyên ngành phục vụ ngành thủy sản, đến nay Trường đă có 23 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau; từ chỗ chỉ có 1 cấp đào tạo nay Trường đă có 4 cấp đào tạo từ Trung cấp chuyên nghiệp đến Tiến sĩ.

Ghi nhận công lao đóng góp trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường đă được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nh́, hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Nh́ và hạng Nhất. Tháng 7/2006, Trường được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

Năm 1990, thực hiện chủ trương đổi mới đại học, từ chỗ đào tạo chuyên sâu theo các chuyên ngành hẹp với học chế niên chế, Trường chuyển sang đào tạo theo diện rộng với học chế hỗn hợp niên chế kết hợp học phần. Từ năm 1995, Trường từng bước chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ. Với học chế này, SV được xem là trung tâm của quá tŕnh đào tạo, được quyền chủ động thiết kế tiến độ, kế hoạch học tập tuỳ thuộc khả năng, điều kiện của bản thân và sẽ nhận được văn bằng Đại học qua việc tích luỹ đủ một khối lượng các loại tri thức giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nguồn:http://www.ntu.edu.vn/default.aspx

..............................................................................................................................

View more latest threads same category: